Elektronik Ortamda İş Başvurusu

FİX CONSULTİNG DANIŞMANLIK EĞİTİM ÖĞRETİM ORGANİZASYON TURİZM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ELEKTRONİK ORTAMDA İŞ BAŞVURUSU YAPAN ÇALIŞAN ADAYLARI İÇİN BİLGİLENDİRME FORMU

GİRİŞ

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), kişisel verilerin korunması ve hukuka uygun işlenmesi ile ilgili önemli düzenlemeler getirmektedir.

Kişisel verilerin korunması, Fix Consulting Danışmanlık Eğitim Öğretim Organizasyon Turizm Ve Ticaret Limited Şirketi  ( “Şirket”) için büyük hassasiyet arz etmekte olup Şirketimizin öncelikleri arasındadır. Bu konunun en önemli ayağını ise www.fixdanismanlik.com adresinde yer alan Kişisel Veri İşleme ve Aydınlatma Politikası (“KVK Politikası”) ve belirlenen esaslarla paralel olarak kaleme alınan Çalışan Adayları için Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma metni (Çalışan Adayları Aydınlatma Metni) oluşturmaktadır. Bu nedenle Şirketimize iş başvurusunda bulunulması durumunda, her iki metnin tarafınızdan okunmuş olduğunu kabul ediyoruz.

BİLGİLENDİRME

Sayın İlgili, gerçekleştirmiş olduğunuz iş başvurusu sebebi ile, doldurmakta olduğunuz “ İş Başvuru Formu” nda yer alan genel nitelikli kişisel verilerinizi, öncelikle alenileştirme iradeniz doğrultusunda, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hallerinde ve tarafınızın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydı ile, şirketimizin meşru menfaatleri için  veri işlenmesinin zorunlu olması halinde, işbu kanuni istisnaların meşru amaçları ile sınırlı olmak üzere işlenmektedir. Bu istisnaların varlığı halinde kişisel verilerinizin işlenmesi için onay vermiş olmanız gerekli değildir.

Bunların dışında genel ve özellikle özel nitelikli   verilerinizin şirketimiz tarafından işlenmesi (tamamen veya kısmen herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla, otomatik veya otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması) ancak açık şekilde açık rıza vermeniz halinde mümkün olacaktır.

İş başvuru formunda yer alan kişisel verileriniz;

 • Başvurmuş olduğunuz pozisyon ya da açık pozisyonlarımıza uygunluğunuzun tespiti,
 • Kurum kültürü ve teamüllerine uyum sağlama eğiliminizin belirlenmesi,
 • Tarafınızla iletişim sağlanması,
 • Referans gösterdiğiniz kişiler ile temasa geçilmesi ve bu yolla iş birikimi ve tecrübenizin, mesleki kıdem ve geçmiş iş tecrübeleriniz, haklarınız, performansınız, iş ilişkisinin sonlanma şekli, mesleki ve kişisel yetkileriniz, iletişim becerileriniz ve genel profiliniz hakkında bilgi sahibi olunması,
 • İşyeri ve iş süreçleri güvenliğinin teyidi,
 • Ücret ve yan hakların belirlenmesi,
 • Çalışmanız nedeniyle aile bireylerinizin ve yakınlarınızın elde edebileceği menfaatlerin belirlenmesi,
 • Uyruğunuz uyarınca istihdamınızın sağlanması adına gerekli olacak hukuki/ idari prosedürün saptanması,
 • İleride oluşacak işgücü ihtiyacımızın personel aday havuzu sistemi ile karşılanması,
 • İşyerimizde bulunduğunuz süre içerisinde acil bir durumda iletişim kurulacak kişilerin bilgilerine, asgari düzeyde sağlık durum ve geçmişine dair bilgi sahibi olunması,

Amacıyla işlenmektedir.

Şirketimiz kişisel verilerinizi, kaybolmaya, yanlış kullanmaya veya yetkisiz erişime, paylaşıma, değiştirmeye ve silinmeye karşı korumak için makul seviyede gereken önlemleri alır. Veriler güvenli fiziksel alanlarda ve/veya sunucularda saklanmaktadır.

Yine sağlık durumunuza ilişkin veriniz işyerimizde bulunduğunuz süre içerisinde acil bir durum oluşması halinde ilk yardımcı personel ve sağlık görevlileri ile paylaşılabilecektir.

Şirketimize, yakınlarınız, aile üyeleriniz ya da bakmakla yükümlü olduğunuz kişiler, referanslarınız hakkında kişisel veri sağlamanız halinde, söz konusu kişilerin rıza vermeye yetkin olduklarını teyit ederek, verilerinin işlenmesi ile ilgili açık rızalarını almak sizin sorumluluğunuzdadır.

Kişisel verilerin işlenme amaçlarından biri ileride doğacak işgücü ihtiyacının personel adayı havuz sisteminden karşılanması olduğu için, şirketimize başvurunuz olumsuz sonuçlansa dahi, kişisel verilerinizi 2 yıl süre ile saklamaya devam edecektir.

İş başvurusu sebebi ile bu açık rızayı imzalamak zorunda olmadığınızı, başvuru formunda yer alan bilgilerden paylaşmak istemediklerinizin bulunması halinde cevaplamanızın mecburi olmadığını, fotoğrafınız dahil olmak üzere tüm verileri şirketimiz ile paylaşımınızın sizin inisiyatifinizde olduğunu, bu halde sadece kendi iradeniz ile şirketimiz ile paylaştığınız bilgilerin iş başvurusunun değerlendirilmesi sırasında dikkate alınacağını bildiririz.

Ancak kanunda belirtilen istisnalar kapsamında verilerinizin işlenebileceği hatırlanmalıdır.

Şirketimizce işlenen verileriniz ile ilgili haklarınız;

Kanunun 11. maddesi çerçevesinde her zaman veri sorumlusu sıfatını taşıyan Şirketimize başvurarak    sizin ile ilgili;

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz
Scroll to Top
Mesaj Gönder
💬 Yardım İster Misiniz?
Merhaba,
Yardımcı olmamızı ister misiniz?
0312 511 33 66