Devlet Planlama, Teşvik Programı

Devlet Teşvikleri Nelerdir?

Devlet teşvikleri hemen hemen her alanda verilmektedir. Firmalara destek olmak için verilen teşvikler , firmalara artı değer katmaktadır. Devler destekleri nelerdir? , gelin hep birlikte keşfedelim

Pazara giriş belgesi desteği

Şirketlerin pazara giriş belgeleri ile ruhsatlandııma ve kayıt işlemlerine ilişkin giderleri %50 oranında ve şirket başına yıllık 4.000.000 TL’ye kadar desteklenir.

Yurt dışı marka tescil desteği

Şirketlerin yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık 750.000 TL’ye kadar desteklenir.

Şirketler, marka tescili ve korunmasına yönelik destekten en fazla 4 yıl süresince yararlanabilir.

Pazara giriş projesi hazırlama desteği

Şirketlerin sürdürülebilir ihracat artışını sağlama odaklı hedef pazar, yurt dışı pazarlara yönelik finansman ve fiyatlandırma stratejisi, pazarlama ve kanal stratejisi ve bunlara dair aksiyon planı ve bütçelerini içeren pazara giriş projesi hazırlık sürecine dair alacakları danışmanlık ve rapor giderleri %50 oranında ve proje başına 200.000 TL’ye kadar desteklenir.

Bir şirketin en fazla 2 adet pazara giriş projesi desteklenir.

Yurt dışı pazar araştırması desteği

Şirketler tarafından gerçekleştirilen yurt dışı pazar araştırması faaliyetine ilişkin ulaşım ve konaklanıa giderleri %50 oranında ve faaliyet başına en fazla

100.000 TL’ ye kadar desteklenir.

(2) Şirketler yurt dışı pazar araştırması faaliyeti desteğinden bir takvim yılında azami 5 defa olmak üzere en fazla 20 defa yararlanabilirler.

Yurt dışı şirket ve yurt dışında yerleşik şirkete ait marka alım desteği

 1. Yurt dışında yerleşik şirketlerin/markaların alımına yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler %50 oranında ve yıllık 3.000.000 TL’ye kadar desteklenir. Yurt dışında yerleşik şirketin ileri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak nitelikte olması halinde destek limiti 7.500.000 TL’ye kadar çıkarılabilir.
 2. İleri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak yurt dışında yerleşik şirketlerin alımında kullanılan kredi faiz giderlerinin Türk Lirası cinsi kredilerde 5 puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde 2 puanı toplam 45.000.000 TL’ye kadar desteklenir.
 3. Yurt dışında yerleşik şirkete ait markanın alımında kullanılan kredi faiz giderlerinin Türk Lirası cinsi kredilerde 5 puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde 2 puanı toplam 30.000.000 TL’ye kadar desteklenir.
 4. Faiz desteği miktarı ödenen faiz giderinin %50’sini aşamaz.
 5. Faiz desteği, ilk faiz ödeme tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde gerçekleştirilen faiz ödemelerine verilir.
 6. Faiz desteği verilecek kredi tutarının hesaplanmasında, yurt dışında yerleşik ileri teknolojiye sahip şirketlerin veya yurt dışında yerleşik şirkete ait markanın alım bedelinin azami
 7. % 50’si esas alınır.

Küresel tedarik zinciri desteği

 1. Küresel tedarik zinciri yetkinlik projesi kapsamında şirketlerin makine/ekipman/donanım/yazılım alımı; eğitim, danışmanlık ile sertifikasyon, test/analiz, ürün doğrulama giderleri 2 yıl süresince %50 oranında ve şirket başına 27.149.000 TL’ye kadar desteklenir.
 2. Bir şirketin 1 adet küresel tedarik zinciri yetkinlik projesi desteklenir.
 3. Küresel tedarik zincirine yönelik olarak yurt dışı ana sanayiye orijinal parça üreten ve/veya tedarik eden şirketlerin Türkiye’ de üretilen ürünlerinin pazarlandığı yurt dışı depo kira gideri ile depolama hizmetlerine ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 4.000.000 TL’ye kadar desteklenir.
 4. Şirketler küresel tedarik zincirine yönelik depo kira ile depolama hizmetlerine yönelik gider desteğinden her bir ülke için en fazla 4 yıl yararlandırılır.
 5. Bir şirket üçüncü fıkradaki destekten en fazla 25 birim için yararlanabilir.

Birim kira desteği

 1. Şirketlerin Türkiye’de üretilen ürünlerin pazarlandığı yurt dışı birimlerinin kira giderleri ile paylaşımlı ofislere ilişkin üyelik giderleri her bir birim başına yıllık 2.000.000 TL’ye kadar %50 oranında desteklenir.
 2. Şirketler kira gideri desteğinden her bir ülke için en fazla 4 yıl yararlandırılır.
 3. Bir şirket en fazla 25 birim için kira desteğinden yararlanabilir.
 4. 10 uncu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen destekten yararlanan şirketler bu maddede yer alan destekten yararlandırılmazlar.

Tanıtım desteği

 1. Yurt dışı birimi bulunan şirketlerin, Türkiye’de üretilen ürünler ile ilgili yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım ve pazarlama giderleri; %50 oranında ve yurt dışı biriminin bulunduğu her bir ülke için yıllık 2.500.000 TL’ye kadar desteklenir.
 2. Desteklenen yurt dışı birimi bulunan şirketlerce, yurt dışı biriminin bulunmadığı ülkelerde Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım ve pazarlama giderleri, yurt içi marka tescil belgesi bulunması ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip ya da marka tescili için başvurulmuş olması koşuluyla, %50 oranında ve yıllık en fazla 2.500.000 TL’ye kadar desteklenir.
 3. Yurt dışı birimi bulunmayan ancak yurt içi marka tescil belgesi olan ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip ya da marka tescil başvurusu yapmış şirketlerce Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım ve pazarlama giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 4.000.000 TL’ye kadar desteklenir.
 4. Tanıtım desteğinden şirketler en fazla 4 yıl yararlandırılır.

Eximbank'ın uyguladığı faiz oranı ile CIRR arasındaki farkın desteklenmesi ve Eximbank ihracat kredi sigortası tazmin desteği

 1.  Eximbank tarafından kullandırılan orta ve uzun vadeli yatırım malı niteliğindeki mal ihracatı alıcı kredilerinde (yurt içi ve/veya yurt dışı bankalar aracılığıyla kullandırılan alıcı kredileri ile alıcı veya bankasının kredi hesaplarında izlenen iskonto kredileri dahil) Eximbank’ın uyguladığı faiz oranı ile CIRR arasındaki farka tekabül eden faiz giderinin tamamı desteklenir.
 2. Bu Karara istinaden, Eximbank ihracat kredi sigortası programları dahilinde sigorta kapsamına alınan ve yıllık olarak düzenlenen reasürans anlaşması çerçevesinde reasüre edilen risklerden doğan tazminat ödemeleri neticesinde oluşan zarar rasyosunun takvim yılı bazında
 3. %60’ın üzerine çıkması durumunda, bu oranın üzerinde kalan tazminat tutarlarının reasürans anlaşmasında belirlenen Eximbank payına düşen giderlerinin yıllık en fazla 20.000.000 TL’ye kadar olan kısmı desteklenir.
 4. Bu Karar kapsamında, Eximbank ihracat kredi sigortası programları dahilinde özellikle yatırım malı makina, teçhizat gibi orta ve uzun vadeli sigortaya konu spesifik nitelikteki mal ihracatının sigortalanmasına yönelik işlemlerde, Eximbank tarafından herhangi bir reasürör bulunamaması ve/veya reasürans tutarının yetersiz alınası durumunda, Eximbank tarafından yapılan tazminat ödemelerinin reasüre edilemeyen kısmı %50 oranında ve yıllık en fazla 100.000.000 TL’ye kadar desteklenir.

Tasarım ve ürün geliştirme projesi desteği

 1. Tasarım ve ürün geliştirme projesi kapsamında şirketlerin tasarımcı/modelist/mühendis istihdamı, makine/ekipman/alet/teçhizat/malzeme, yazılım ve İnternet sitesi üyeliğine ilişkin giderleri, 3 yıl süresince %50 oranında ve toplamda 5.000.000 TL’ye kadar desteklenir.
 2. Bir şirketin 1 adet projesi desteklenir. Proje süresi projenin performansına göre 2 yıl daha uzatılabilir.

Tasarımcı şirket ve tasarım ofisi desteği

Tasarımcı şirketleri ve tasarım ofislerinin yurt dışında tanınmaları ve markalaşmaları amacıyla marka, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım tescili ve marka tescilinin yenilenmesi/korunması giderleri, yurt dışı birim kira, temel kurulum, dekorasyon, konsept mimari çalışmaları ile birimlerin kiralanmasına ilişkin danışmanlık giderleri ile vergi/resim/harç giderleri, istihdam giderleri, danışmanlık, fuar ve tanıtım faaliyetlerine ilişkin giderleri, 4 yıl süresince %50 oranında ve yıllık 5.000.000 TL’ye kadar desteklenir.

Gemi ve yat sektöründe faaliyet gösteren şirketlere tasarım desteği

Gemi ve yat sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin alacakları tasarım hizmetine ilişkin giderleri, 5 yıl süresince %50 oranmda ve yıllık 3.000.000 TL’ye kadar desteklenir.

Marka ve TURQUALITY® desteği

 1. Marka destek programı kapsamına alınan şirketlerin patent, faydalı model, endüstriyel tasarım tescili, pazara giriş belgesi, ruhsatlandırma, istihdam, danışmanlık giderleri ile destek kapsamına alınan markalı ürünlerine ilişkin gelişim yol haritası çalışmaları, yurt dışı marka tescil/yenileme/koruma, pazar araştırması çalışması ve raporları, klinik test işlemleri, tanıtım, fuar, depolama hizmeti, birim kira/temel kurulum/konsept mimari çalışma ve franchise giderleri 4 yıl süresince %50 oranında desteklenir.
 2. TURQUALITY® destek programı kapsamına alınan şirketlerin patent, faydalı model, endüstriyel tasarım tescili, pazara giriş belgesi, ruhsatlandırma, istihdam, danışmanlık giderleri ile destek kapsamına alınan markalı ürünlerine ilişkin gelişim yol haritası çalışmaları,
 3. yurt dışı marka tescil/yenileme/koruma, pazar araştırması çalışması ve raporları, klinik test işlemleri, tanıtım, fuar, depolama hizmeti ve birim kira/temel kurulum/konsept mimari çalışma ve franchise giderleri %50 oranında desteklenir.
 4. TURQUALITY® destek programı kapsamına alınan şirketlerin/markaların hedef pazarlara yönelik faaliyetlerine ilişkin giderleri, her bir hedef pazar için 5 yıl süreyle desteklenir.
 5. TURQUAUTY® destek programı kapsamına alınan şirketlerin/markaların kurumsal altyapı oluşturmaya yönelik faaliyetlerine ilişkin giderleri ile istihdam giderleri, ilk 5 yıllık dönemi için desteklenir.
 6. Marka destek programı kapsamında desteklenen şirketlerin/markaların, destek süresi içinde veya bitiminde TURQUALITY® destek programı kapsamına alınmaları halinde, bu şirketler/markalar ikinci fıkra kapsamında belirtilen desteklerden Marka Destek Programı kapsamında desteklendikleri toplam süre mahsup edilmek suretiyle yararlanır.
 7. TURQUALITY® /marka destek programına alınan ve bu madde kapsamında desteklenen şirketler/markalar destek süreleri boyunca 3 üncü, 4 üncü, 5 inci, 6 ncı, 7 nci maddeler ve 10 uncu maddenin  üçüncü  fıkrası  ile  1 l  inci,  12 nci, 14  üncü,  15 inci, 16 ncı, 18 inci ve 19 uncu maddelerde yer alan desteklerden yararlandıramazlar.
 8. Program kapsamına girdikten sonra çoğunluk hisselerinin (%50’den fazlası) satılması halinde, TURQUALITY®/marka destek programı çerçevesinde desteklenen markanın, program kapsamındaki kurumsallaşmaya yönelik projeleri ile hedef pazarlarda markalaşmaya yönelik faaliyetlerinin sürdürüleceğine ilişkin devir alan şirket tarafından devir işlemini müteakip en geç 2 ay içerisinde bir taahhütname verilir. Bakanlığın aksi yöndeki tespiti veya söz konusu taahhütnamenin süresi içerisinde verilmemesi halinde ilgili marka destek programı kapsamından çıkarılır ve sonuçlandırılmamış başvuruları reddedilir.
 9. 32 nci maddede yer alan haller hariç olmak üzere, Bakanlık tarafından TURQUALITY® destek programı kapsamından çıkarılan veya kendi talepleri ile destek programı kapsamından çıkan firmalar, kapsamdan çıktıkları/çıkarıldıkları tarihten itibaren en az 2 yıl sonra TURQUALITY® destek programı kapsamına alınmak üzere başvuru yapabilirler.
 10.  Satın alınan yabancı markalar bu madde çerçevesinde desteklenmez.

Çok kanallı zincir mağaza desteği

 1. Çok kanallı zincir mağaza marka sahibi şirketlerin yıırt dışı marka tescil/yenileme/koruma giderleri yıllık 750.000 TL, pazar araştırması çalışması ve raporları yıllık 2.000.000 TL, tanıtım giderleri ülke başına 5 yıl boyunca yıllık 9.000.000 TL, birim kira gideri birim başına 5 yıl/yıllık 2.000.000 TL, temel kurulurn/konsept mimari çalışma/dekorasyon giderleri birim başına 3.000.000 TL ve franchise giderleri birim başına en fazla 2 yıl olmak üzere yıllık 2.000.000 TL’ ye kadar %50 oranında ve toplamda yıllık en fazla
 2. 20.000.000 TL’ye kadar desteklenir.
 3. Satın alınan yabancı çok kanallı zincir mağazalar bu madde çerçevesinde desteklenmez.
 4.  Bu madde kapsamında desteklenen şirketler destek süreleri boyunca 3 üncü, 4 üncü, 5 inci, 6 ncı, 7 nci maddeler ve 10 uncu maddenin üçüncü fıkrası ile 11 inci, 12 nci, 14 üncü, 15 inci, 16 ncı ve 17 nci maddelerde yer alan desteklerden yararlandırılmazlar.

UR-GE projesi desteği

 1. İşbirliği kuruluşlarının UR-GE projelerine ilişkin ihtiyaç analizi, eğitim, danışmanlık ve tanıtım faaliyetlerine yönelik giderleri %75 oranında ve proje bazında
 2. 6.000.000 TL’ye kadar desteklenir.
 3. UR-GE projelerinin kümelenme anlayışı temelinde planlanması ve proje faaliyetlerinin organizasyonu için işbirliği kuruluşları tarafından istihdam edilen en fazla 2 uzman personelin proje süresince yapılacak istihdam giderlerinin%75’i desteklenir.
 4. UR-GE projeleri kapsamında düzenlenecek azami 10 adet yurt dışı pazarlama faaliyetine ilişkin ulaşım, konaklama, tanıtım ve organizasyona dair giderler faaliyet başına 2.500.000 TL’ye, azami 10 adet alım heyeti faaliyetine ilişkin ulaşım, konaklama, tanıtım ve organizasyona dair giderler faaliyet başına 1.500.000 TL’ye kadar %75 oranında desteklenir.
 5. UR-GE projeleri kapsamında işbirliği kuruluşunca düzenlenecek azami 10 adet sanal yurt dışı pazarlama faaliyetine ilişkin giderleri faaliyet başına 800.000 TL’ye kadar %75 oranında desteklenir.
 6. UR-GE projelerinin işleyişinin geliştirilmesine yönelik Bakanlıkça faaliyet bazında yetkilendirilen işbirliği kuruluşları tarafından gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin giderlerin tamamı yıllık en fazla 4.000.000 TL’ye kadar desteklenir.
 7. UR-GE projelerinin süresi 3 yıldır. Proje süresine projenin performansına göre 2 yıla kadar ilave süre verilebilir.
 8. Bu Karar kapsamında bir şirket en fazla 3 UR-GE projesinde katılımcı olarak yer alabilir.

İhracat konsorsiyumu desteği

İhracat konsorsiyumlarının şirketler ile aracılık sözleşmesi imzalayarak; sözleşme konusu malları küresel pazarlara ihraç etmeleri sürecine dair tanıtım, pazarlama, pazar araştırması, rapor satın alma, danışmanlık ve eğitim faaliyetlerine ilişkin giderleri 5 yıl süresince %50 oranında yıllık 10.000.000 TL’ye kadar desteklenir.

Pazara giriş rapor desteği

İşbirliği kuruluşlarının yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi ve üyesi şirketlerle paylaşılmak amacıyla satın alınan sektör, ülke, yurt dışında yerleşik şirket veya marka odaklı rapor giderleri %50 oranında ve yıllık 3.000.000 TL’ye kadar desteklenir.

Sanal fuara katılım desteği

Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) taratindan uygun görülen uluslararası niteliği haiz sanal fuara katılımcıların iştirak etmelerini sağlamak üzere işbirliği kuruluşunca düzenlenen sanal fuara katılım organizasyonuna ilişkin giderler %50 oranında ve faaliyet başına 750.000 TL’ye kadar desteklenir.

Sanal fuar organizasyonu desteği

Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından uygun görülen, işbirliği kuruluşunca düzenlenen sanal fuar organizasyonuna dair giderler %50 oranında ve faaliyet başına 1.500.000 TL’ye kadar desteklenir.

Sektörel ticaret heyeti ve alım heyeti desteği

 1. İşbirliği kuruluşlarıncadüzenlenen sektöre! ticaret heyeti faaliyetlerine ilişkin ulaşım, konaklama, tanıtım ve organizasyon giderleri %50 oranında ve faaliyet başına
 2. 1.500.000 TL’ye kadar desteklenir.
 3.  İşbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sektöre! alım heyeti faaliyetlerine ilişkin ulaşım, konaklama, tanıtım ve organizasyon giderleri %50 oranında ve faaliyet başına 1.250.000 TL’ye kadar desteklenir.

Sanal ticaret heyeti desteği

Bakanlık koordinasyonunda işbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal ticaret heyeti faaliyetlerine ilişkin giderler %50 oranında ve faaliyet başına 1.000.000 TL’ye kadar desteklenir

Tasarım organizasyonu desteği

 1. İşbirliği kuruluşlarının; tasarım kültürünün oluşturulması, yaygınlaştırılması ile Türk tasarımcılarının ve ürünlerinin yurt içi ve yurt dışı pazarlarda tanıtılması, pazarlanması ve markalaşması amacıyla gerçekleştirecekleri sergi, bienal, tasarım fuarı, tasarım yarışması organizasyonları ile bu faaliyetlerin tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderleri %50 oranında ve proje başına 3.000.000 TL’ye kadar desteklenir.
 2. İşbirliği kuruluşları tarafından düzenlenen tasarım yarışmalarında dereceye giren yıllık en fazla altınış kişinin yurt dışındaki eğitim giderleri ile aylık 20.000 TL’yi aşmamak kaydıyla oluşacak yaşam giderlerine ilişkin işbirliği kuruluşlarının gerçekleştirecekleri harcamaların tamamı 1 yıl süresince desteklenir.

TURQUALITY® tanıtım projesi desteği

 1. İhracatçı birliklerinin iştigal sahasına giren ürünlerinin yurt dışı pazarlarda tanıtılması amacıyla Bakanlığa sunacakları proje kapsammda gerçekleştirecekleri tanıtını, danışmanlık ile pazar araştırması çalışması ve raporlarına ilişkin giderleri, aynı anda en fazla 2 proje için, proje başma en az bir en fazla dört yıl süresince yıllık 4.000.000 TL’ye kadar %75 oranında desteklenir.
 2. Tanıtım desteğinden ihracatçı birlikleri aynı ülkede en fazla iki proje için yararlandırılır.

Destek programları ile proje esaslı desteklerin yürütülmesi

 1. Bu Kararm uygulanması için Türkiye İhracatçılar Meclisinin TURQUALITY®/marka destek programı ile destek yönetim sistemlerinin yürütülmesine ilişkin istihdam, eğitim, organizasyon, tanıtım ve danışmanlık giderlerinin tamamı yıllık en fazla 100.000.000 TL’ye kadar desteklenir.
 2. Proje esaslı desteklerde, projelerin değerlendirilmesi için ve şirket satm alma desteğinde ileri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak şirketleri değerlendirmek için kurulacak komisyona teknik boyut ile iştirak edecek sektöre! teknik uzman/öğretim üyelerinden alınacak danışmanlık hizmetine ilişkin giderlerin tamamı, değerlendirilen proje başma 1.500 TL’ye kadar desteklenir.

Devlet Fuar Teşvikleri( Yurt İçi - Yurt Dışı)

Yurt dışı fuar desteği

 1. Yurt dışı fuar katılımcıları tarafından yurt dışı fuar organizasyonu kapsamında gerçekleştirilen fuar katılımları ve bireysel katılımlar, bir takvim yılı içinde başlayan en fazla 5 fuara mahsus olmak üzere yurt dışı fuar katılımcısının stant alanının metrekare cinsinden büyüklüğü dikkate alınmak suretiyle yurt dışı fuar desteğe esas tutarı üzerinden desteklenir.
 2. Yurt dışı fuar katılımcılarına fuar bazında ödenecek destek tutarı, yurt dışı fuarın genel nitelikli olması halinde 150.000 TL’yi; sektöre! nitelikli olması halinde 250.000 TL’yi; Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenen yurt dışı prestijli fuarlardan biri olması halinde 750.000 TL’yi geçemez.
 3. Yurt dışı fuara ilişkin Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenen desteğe esas tutar; metrekare başına yaklaşık toplam maliyetin %50’sini, Bakanlıkça belirlenen hedef ülkelerde %70’ini, Bakanlıkça belirlenen hedef ülkelerde düzenlenen fuarlara iştirak eden ve Bakanlıkça belirlenen hedef sektörlerde iştigal eden yurt dışı fuar katılımcıları için %75’ini geçemez.
 4. Bu Kararın uygulama usul ve esaslarına ilişkin genelgede nitelikleri belirlenen yurt dışı fuar katılımcıları için birinci fıkradaki bir takvim yılında desteklenebilecek azami fuar katılım sınırı 10 olarak uygulanır. Bu nitelikte yurt dışı fuar katılımcıları için yurt dışı fuar desteğe esas tutarı, ülke veya sektör ayrımı yapılmaksızın metrekare başına yaklaşık toplam maliyetin %75’i olarak belirlenir.
 5. Yurt dışı fuar katılımcıları, aynı yurt dışı fuar katılımı için azami 10 defa ikinci fıkra kapsamındaki destekten yararlanabilirler.
 6. Yurt dışı fuar katılımcıları bir takvim yılı içerisinde en fazla 2 fuar için yurt dışı prestijli fuar desteğinden faydalanabilirler.
 7. Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından belirlenen fuarlarda gerçekleştirilecek yurt dışı fuar organizatör tanıtım faaliyetieri ile yurt dışı fuar organizatörünce yurt dışı fuar katılımcılarının katılımıyla düzenlenecek ikili iş görüşmesi faaliyeti toplamda

2.000.000 TL’ye kadar en fazla %75 oranında, bu kapsam dışında kalan fuarlarda gerçekleştirilecek yurt dışı fuar organizatör tanıtım faaliyetleri ile yurt dışı fuar organizatörünce yurt dışı fuar katılımcılarının katılımıyla düzenlenecek ikili iş görüşmesi faaliyeti ise toplamda 1.000.000 TL’ye kadar en fazla %50 oranında desteklenir.

Yurt içi fuar desteği

Yurt içi fuarın destek kapsamına alınması için, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından açıklanan ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan yıllık yurt içi fuar takviminde yer alması ve en son düzenlenen yurt içi fuarda veya düzenlenen en son 3 fuardan en az 2’sinde;

 1. Yabancı ziyaretçi sayısının en az 1.500 olması,
 2. Yabancı ziyaretçi sayısının toplam ziyaretçi sayısına oranının %10’un üzerinde olması,
 3. Toplam katılımcı sayısının en az 400 olması,
 4. Yabancı katılımcı sayısının toplam katılımcı sayısına oranının %10’un üzerinde olması
 5. Katılımcılara tahsis edilen stant alanının en az 10.000 metrekare olması,
 6. Yabancı katılımcılara tahsis edilen toplam stant alanının en az 300 metrekare olması, gereklidir. Bu fıkrada yer alan şartları taşıyan yurt içi fuarlar arasından, dış ticaret politikaları, ihracat stratejileri ve ekonomik öncelikler doğrultusunda Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenenler destek kapsamına alınır.
 7. Bir takvim yılında, destek kapsamına alınmış yurt içi fuarlar arasında belirli bir konuda fuar bulunmaması durumunda, birinci fıkrada yer alan 6 şarttan en az 4’ünü taşıması koşuluyla, o konudaki fuarlar arasından dış ticaret politikaları, ihracat stratejileri ve ekonomik öncelikler doğrultusunda Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenenler destek kapsamına alınır.
 8. İlk kez düzenlenecek yurt içi fuarlar destek kapsamına alınmaz.
 9. Yurt içi fuar katılımcıları tarafından yer kirası ve stant masrafları için ödenen fatura giderleri %50 oranında, 80.000 TL’ye kadar desteklenir.
 10. Yurt içi fuar organizatörlerinin tanıtım projelerine Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) verilecek ön uygunluğa istinaden, tanıtım giderleri %50 oranında, her bir yurt içi fuar için yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım faaliyetleri 1.500.000 TL’ye kadar, yurt içinde gerçekleştirilen tanıtım faaliyetleri 500.000 TL’ye kadar desteklenir.
 11. Yurt içi fuar organizatörleri aynı yurt içi fuar için azami 10 defa beşinci fıkra kapsamındaki destekten yararlanabilirler.
 12. Yurt içi fuar katılımcıları bir takvim yılı içerisinde başlayan azami 3 fuar katılımı için dördüncü fıkra kapsamındaki destekten yararlanabilirler.
Scroll to Top
Mesaj Gönder
💬 Yardım İster Misiniz?
Merhaba,
Yardımcı olmamızı ister misiniz?
0312 511 33 66